Thông báo về việc sử dụng SKG lớp 2 năm học 2021-2022 của trường Võ Thị Sáu là bộ sách Cánh Diều.

Thông báo về việc sử dụng SKG lớp 2 năm học 2021-2022 của trường Võ Thị Sáu là bộ sách Cánh Diều (gồm các môn học: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên xã hội, Mĩ thuật, Âm nhạc, Hoạt động trải nghiệm); riêng môn giáo dục thể chất là chọn bộ sách Chân trời sáng tạo. Đối với lớp 1 năm học 2021-2022 vẫn sử dụng bộ SGK  Cánh diều lớp 1. Trường TH Võ Thị Sáu kính thông báo đến quý phụ huynh biết để chuẩn bị cho con e!!!

Thông báo về việc sử dụng SKG lớp 2 năm học 2021-2022 của trường Võ Thị Sáu là bộ sách Cánh Diều (gồm các môn học: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự nhiên xã hội, Mĩ thuật, Âm nhạc, Hoạt động trải nghiệm); riêng môn giáo dục thể chất là chọn bộ sách Chân trời sáng tạo. Đối với lớp 1 năm học 2021-2022 vẫn sử dụng bộ SGK  Cánh diều lớp 1. Trường TH Võ Thị Sáu kính thông báo đến quý phụ huynh biết để chuẩn bị cho con e!!!