Thông tin chi tiết:
Trần Thị Thanh
Họ và tên Trần Thị Thanh
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính
Chức vụ Thủ quỹ
Học hàm, học vị TCMN
Địa chỉ Hòa Thành
Điện thoại 012
Email ttthanh.hthanh2.donghoa@phuyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách