Thông tin chi tiết:
Nguyễn Xuân Lai
Họ và tên Nguyễn Xuân Lai
Ngày tháng năm sinh 01/01/1964
Giới tính
Chức vụ TPTĐ
Học hàm, học vị cử nhân
Địa chỉ Hòa An-Phú Hòa
Điện thoại 016
Email nxlai.hthanh2.donghoa@phuyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách