Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Minh
Họ và tên Nguyễn Văn Minh
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính
Chức vụ Bảo vệ
Học hàm, học vị TC
Địa chỉ Hòa Thành
Điện thoại 016
Email minh@edu
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách