Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thiện
Họ và tên Nguyễn Thiện
Ngày tháng năm sinh 01/01/1955
Giới tính Nam
Chức vụ Bảo vệ
Học hàm, học vị TC
Địa chỉ Hòa Thành
Điện thoại 016
Email thien@edu
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Nghỉ hưu năm 2016