Thông tin chi tiết:
Huỳnh Đức Thống
Họ và tên Huỳnh Đức Thống
Ngày tháng năm sinh 01/01/1976
Giới tính
Chức vụ Văn thư
Học hàm, học vị TCKT
Địa chỉ Hòa Thành
Điện thoại 016
Email hdthong.hthanh2.donghoa@phuyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách