Thông tin chi tiết:
Trần Kim Vinh
Họ và tên Trần Kim Vinh
Ngày tháng năm sinh 01/01/1967
Giới tính
Chức vụ Tổ phó
Học hàm, học vị Cử nhân
Địa chỉ Hòa Thành
Điện thoại 016
Email tkvinh.hthanh2.donghoa@phuyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách