Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hòa
Họ và tên Nguyễn Thị Hòa
Ngày tháng năm sinh 01/01/1969
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên lớp 4
Học hàm, học vị Cử nhân
Địa chỉ Hòa Thành
Điện thoại 016
Email nthoab.hthanh2.donghoa@phuyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Thôi việc định cư tại Mỹ năm 2016