Thông tin chi tiết:
Nguyễn Sum
Họ và tên Nguyễn Sum
Ngày tháng năm sinh 01/01/1965
Giới tính
Chức vụ Ủy viên
Học hàm, học vị Cử nhân
Địa chỉ Hòa Thành
Điện thoại 016
Email nsum.hthanh2.donghoa@phuyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách