Thông tin chi tiết:
Lương Thị Chung
Họ và tên Lương Thị Chung
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính
Chức vụ Tổ trưởng
Học hàm, học vị Cử nhân
Địa chỉ Hòa Thành
Điện thoại 016
Email ltchung.hthanh2.donghoa@phuyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách