Thông tin chi tiết:
Huỳnh Thị Thao
Họ và tên Huỳnh Thị Thao
Ngày tháng năm sinh 01/01/1967
Giới tính
Chức vụ Tổ trưởng CĐ- Tổ 4
Học hàm, học vị Cử nhân
Địa chỉ Hòa Thành
Điện thoại 012
Email htthao.hthanh2.donghoa@phuyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách