Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Ái Lan
Họ và tên Nguyễn Thị Ái Lan
Ngày tháng năm sinh 01/01/1972
Giới tính
Chức vụ Chi ủy viên
Học hàm, học vị Cử nhân
Địa chỉ Hòa Mỹ
Điện thoại 016
Email ntalan.hthanh2.donghoa@phuyen.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách