Thông tin chi tiết:
Trần kim Toàn
Họ và tên Trần kim Toàn
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó hiệu trưởng
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách