Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tài liệu đính kèm: Tải về

Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy