LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2012

I/Tư tưởng chính trị:
Ra sức thi đua dạy tốt-học tốt để kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.
II/Công tác chuyên môn:
Đi tập huấn tại trường số 1 Hòa Vinh phần trang vép điện tử của nhà trường.
Chuẩn bị kiểm tra công nghệ thông tin.
Báo cáo công tác tháng 12.
 Ôn tập chuẩn bị kiểm ttra lần 2

Bài viết liên quan