Thông tin chi tiết:
Trà Trọng Chói
Họ và tên Trà Trọng Chói
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính
Chức vụ Nhân viên bảo vệ
Học hàm, học vị 6/12
Địa chỉ Phú Thọ 1 Hòa Hòa Trung
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách