Thông tin chi tiết:
Nguyễn Hữu Triều
Họ và tên Nguyễn Hữu Triều
Ngày tháng năm sinh 01/01/1967
Giới tính
Chức vụ Nhân viên bảo vệ
Học hàm, học vị 6/12
Địa chỉ Phú Thọ 3 Hòa Hiệp Trung
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách