Thông tin chi tiết:
Lương Văn Ân
Họ và tên Lương Văn Ân
Ngày tháng năm sinh 01/01/1973
Giới tính
Chức vụ Tổ phó tổ 5
Học hàm, học vị Cao đăng Mỹ thuật
Địa chỉ Hòa Thịnh, Tây Hòa, Phú yên
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách