Thông tin chi tiết:
Bùi Thị Kim Loan
Họ và tên Bùi Thị Kim Loan
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính
Chức vụ đảng viên
Học hàm, học vị Đại học
Địa chỉ Hòa Thành. Đông Hòa. Phú Yên
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách