Thông tin chi tiết:
Trần Thị Hồng Phấn
Họ và tên Trần Thị Hồng Phấn
Ngày tháng năm sinh 10/09/1978
Giới tính
Chức vụ Cấp ủy
Học hàm, học vị Đại học tiểu học
Địa chỉ Phú Thọ 3 Hòa Hiệp Trung
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách