LỄ PHÁT ĐỘNG CHI ĐỘI ĐĂNG KÝ NUÔI HEO ĐẤT

Năm học 2017-2018 Liên đội Trường Tiểu Học Nguyễn Tất Thành phát động phong trào Chi đội đăng ký nuôi heo đất để quyên góp ủng hộ những bạn có hoàn cánh khó khăn .
Một số hành ảnh phát động phong trào