Hội nghị quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương khóa XII; tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

Chiều ngày 02/01, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương khóa XII; tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

Đồng chí Phạm Văn Cường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy đã phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Trong đó, tập trung phân tích, triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Cường đã biểu dương tinh thần trách nhiệm tập thể cấp ủy và từng cá nhân, đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện có hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ công tác Đảng năm 2017. Đó là 10/10 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2017 của Đảng ủy đề ra đều đạt và vượt. 8/8 chi bộ trực thuộc và đảng viên học tập quán triệt và thực hiện nghị quyết, các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch … của Đảng; thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở, Quy định 76-QĐ/TW, Quy định số 55-QĐ/TW, Quy định số 47-QĐ/TW ... Các chi bộ thực hiện tốt sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 96.8% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ ; 100% chi bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh”; 14/14 các phòng, ban và các trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 80% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017; công sở văn minh, sạch đẹp; cơ quan, đơn vị an toàn về an ninh trật tự, cơ quan văn hoá theo quy định, đảm bảo thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng, an ninh.

Năm 2018, Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, triển khai có hiệu quả Kế hoạch 134-KH/ĐUCS, ngày 15/12/2016 của Đảng uỷ về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 68-KH/TU, ngày 14/2/2014 của BTV Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 55-KH/ĐUK, ngày 21/2/2014 của BTV Đảng uỷ Khối về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”;

Hai là, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), gắn với Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 03/6/2013 của BTV Tỉnh uỷ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, lãnh đạo chủ chốt.

Ba là, xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hanh Trung ương (khóa XII);

Bốn là, xây dựng chương trình làm việc cụ thể năm 2018, triển khai có hiệu quả trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo cấp uỷ các chi bộ triển khai việc đăng ký phấn đấu xây dựng chi bộ “Trong sạch, vững mạnh”, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn Đảng bộ xây dựng kế hoạch thực hiện. Tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 39-KH/ĐUK ngày 26/11/2017 của BTV Đảng ủy Khối thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU, ngày 06/11/2017 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới.

Năm là, lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện đúng Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Sáu là, lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn Ngành và cấp uỷ các chi bộ chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi các Công đoàn cơ sở, cơ sở Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

Bảy là, tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 01/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP, ngày 09/6/2014 của Chính phủ và Chương trình hành động số 21-CTr/TU, ngày 28/3/2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Tại Hội nghị, Đảng ủy cũng đã tặng giấy khen cho 6 chi bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh”, 02 chi bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” và 15 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017./.

Một số hình ảnh:

image

image

image

image

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 4
Tháng 10 : 73
Năm 2021 : 756