DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH VIẾT CHỮ ĐẸP CẤP HUYỆN VÀ CẤP TỈNH NĂM 2013 - 2014

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH VIẾT CHỮ ĐẸP CẬP HUYỆN VÀ CẤP TỈNH NĂM 2013 -2014

DANH SÁCH HỌC SINH THI VIẾT CHỮ ĐẸP CẤP HUYỆN VÀ CẤP TỈNH NĂM 2013 - 2014

  STT HỌ VÀ TÊN   LỚP   THÀNH TÍCH
 CẤP HUYỆN   CẤP TỈNH
 1 Huỳnh Kim Tin     2 Nhất  Ba
 2 Trần Hiếu Thảo   2  Ba Nhì 
 3 Nguyễn Hoàng Chương   3  Nhất  Nhất 
 4 Nguyễn Thị Thanh Huyền  3 Nhì  Ba 
 5 Ngô Việt Ngân   4    Nhất   Nhất 
    6     Nguyễn Huỳnh Minh Thư                         4                       Nhì                           Nhì             
 7  Phan Việt Hà   5  Nhì Nhì 
 8  Lê Thị Hoài Ngọc   5  Khuyến Khích    

Nguồn: so1hoaxuantay-donghoa.phuyen.edu.vn
Bài viết liên quan