Ngày 5/10/2018 Trường Tiểu học Kim Đồng tổ chức Hội nghị cán bộ - công chức - viên chức năm học 2018 - 2019

Ngày 5/10/2018 Trường Tiểu học Kim Đồng tổ chức Hội nghị cán bộ - công chức - viên chức năm học 2018 - 2019

 

Ngày 5/10/2018 Trường Tiểu học Kim Đồng tổ chức Hội nghị cán bộ - công chức - viên chức năm học 2018 - 2019