Ngày 29/6/2020 Trường Tiểu học Kim Đồng Phát thưởng học sinh giữ vở sạch năm học 2019 - 2020