BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 -2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

     PHÒNG GD&ĐT H. ĐÔNG HOÀ   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


               Số :    /BC                                          Hoà Xuân Tây, ngày    tháng   năm 2017

Dự thảo

 

 


BÁO CÁO

 

TỔNG KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 -2017 VÀ  

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

Trên cơ sở: Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT, ngày 03/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định 1588/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

          Căn cứ Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 20/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục- Đào tạo Phú Yên;

Căn cứ Phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Phòng GDĐT huyện Đông Hòa và tình hình thực tiễn của nhà trường.

 Trường Tiểu học Kim Đồng báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ  năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 như sau:

 

                                                  PHẦN THỨ NHẤT

                    KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 - 2017

     A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1.Thuận lợi:

 -Trường được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo  của PGD&ĐT huyện Đông Hoà,

Đảng uỷ và UBND xã Hoà Xuân Tây; có sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể xã, các thôn và hội CMHS;

 - Đội ngũ CBQL,  giáo viên,  nhân viên có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức và

kinh nghiệm, phát huy tốt nội lực, hoàn thành tốt công tác của trường;

 - Công tác xã hội hóa giáo dục tiếp tục được phát huy tích cực; nhận thức của nhân dân về giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác huy động, duy trì số lượng, nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục toàn diện cho học sinh;

  - CSVC nhà trường  được bổ sung thường xuyên. Các phân trường, lớp học cơ

bản đáp ứng được nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh toàn trường.

 2. Khó khăn:

 - Địa bàn của trường rộng gồm 2 điểm học. Diện tích sân chơi, bãi tập rộng,

chưa có kinh phí nâng cấp nên chưa đáp ứng được nhu cầu hoạt động giáo dục toàn diện trong nhà trường.

- Từ ngày 01/3/2015 đến nay thiếu 1 CBQL. Thiếu giáo viên chuyên Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục.

 B . KẾT QUẢ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC

 I. QUI MÔ PHÁT TRIỂN

1.   Quy mô trường lớp, tình hình học sinh và đội ngũ

+  Lớp, học sinh:

- Tổng số học sinh đầu năm: 475/246 nữ/17 lớp.(có 2 KT), 4 lớp 2B/ngày

- Tổng số học sinh cuối năm: 474/246 nữ/17 lớp; giảm 1 học sinh(chuyển trường).

+ Số CBGV CNV (trong đó cán bộ QL, giáo viên, nhân viên):

- Tổng số CBGV- NV có 29 người. Trong đó: CBQL 01 người ; Giáo viên 24 người; Nhân viên 04 người.

- Biên chế: 27

- Hợp đồng: NĐ 68: 2;

            - Trình độ: CBGV: 25/ 20 nữ,  trong đó đạt chuẩn 3,  tỉ lệ 12% ; trên chuẩn: 22, tỉ lệ 88%. Nhân viên: 4, trong đó  Đại học: 2/2 nữ, chưa qua đào tạo 2.

- Đảng viên: 15 đ/c, tỷ lệ 51,7%.

  2. Công tác PCGD-XMC

        - Tích cực tham mưu UBND xã củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD-CMC cấp xã, cấp trường hoạt động có hiệu quả. Thực hiện công tác tổng điều tra trình độ văn hoá hàng năm, cập nhật hồ sơ sổ sách và tổng hợp các biểu mẫu kịp thời và chính xác.

       - Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tiếp tục được giữ vững và phát triển; năm 2016 huyện công nhận xã đạt PCGD Tiểu học mức độ 3 và XMC mức độ 2.

           3. Xây dựng trường chuẩn quốc gia

        - Tích cực tham mưu với PGD&ĐT, Đảng uỷ, HĐND, UBND xã; Hội CMHS cùng với trường đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục trong việc tăng cường CSVC – Trang thiết bị.

        - Có nhiều biện pháp tích cực nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn và  tiếp tục phấn đấu xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.

       II . CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

        1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức

Nhà trường thường xuyên phổ biến, quán triệt tới đội ngũ nhận thức sâu rộng và đúng đắn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cụ thể là: Quán triệt tinh thần nghị quyết của Đảng các cấp; Quy chế, nội quy Điều lệ trường tiểu học; Triển khai các chỉ thị, các văn bản quy phạm pháp luật tới đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên.

Tổ chức tuyên truyền quán triệt trong cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh chấp hành nghiêm túc luật lệ an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội; Tinh thần xây dựng và bảo vệ môi trường, không hút thuốc lá ở nơi công cộng, cơ quan. Tích cực, hăng hái tham gia lao động, học tập, giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc.

Nhà trường đã bám sát theo mục tiêu kế hoạch giáo dục của Bộ Giáo dục & Đào tạo qui định; bám sát Nghị quyết của chi bộ và các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy, Phòng Giáo dục và cơ quan cấp trên, xây dựng kế hoạch và triển khai kịp thời, đảm bảo đúng theo chủ trương đường lối chỉ đạo của cấp uỷ Đảng.

       - Thường xuyên củng cố môi trường sư phạm, giáo dục đạo đức trong nhà trường, nhằm nâng chất lượng giáo dục toàn diện.

           *   Xếp loại CB,GV,NV:  100% tốt.

          2. Chất lượng giáo dục văn hoá

        - Thực hiện có hiệu quả nội dung, chương trình sách giáo khoa phù hợp với điều kiện thực tế của trường, tích cực đổi mới phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm, dạy- học phân hóa các đối tượng học sinh phù hợp; tích hợp giáo dục đạo đức, kĩ năng sống vào các môn học có nội dung liên quan, tổ chức thao hội giảng cấp trường, và tham gia cấp huyện, cấp tỉnh. Phát huy được tính chủ động, sáng tạo của học sinh, từ đó học sinh lĩnh hội được kiến thức và biết vận dung kiến thức đã học vào luyện tập thực hành ngay tại lớp, học sinh có thể tự học, tự nghiên cứu, tự lĩnh hội tri thức đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, khắc phục tốt tình trạng học sinh chưa đạt chuẩn KT-KN và không có học sinh ngồi nhầm lớp.

        - Duy trì tốt các phong trào học tập như: Truy bài đầu buổi, nhóm và đôi bạn học tập, xây dựng kế hoạch phụ đạo và bồi dưỡng học sinh. Tổ chức thi IOE, Toán Tiếng Việt, Toán Tiếng Anh trên Internet và VSCĐ cấp trường, tự nguyện  tham gia dự thi các cấp. Hội thi giữ vở sạch, viết chữ đẹp cấp huyện đạt 9 giải (7 Nhất, 1 Nhì, 1 KK)  Đạt giải Nhất toàn đoàn. Cấp tỉnh đạt 8 giải (4 Nhất, 2 Nhì và 2 giải KK). Học sinh Hoàn thành chương trình lớp học và lên lớp đúng thực chất. Tổ chức cho 100% CBQL và GV quán triệt Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 và các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT về đánh giá học sinh tiểu học. Việc đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư mới có tính định lượng hơn trước; đặc biệt về số lượng, chất lượng học sinh được khen thưởng cuối năm đã thật sự khích lệ và tạo động lực để học sinh thi đua học tập, được cha mẹ học sinh, xã hội đồng thuận; hồ sơ đánh giá kết quả học tập của học sinh giảm đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên tập trung chuyên môn để dạy học sinh đạt chuẩn kiến thức và kỹ năng. Kết quả đánh giá và xếp loại học sinh cuối năm học 2016-2017 như sau:

    - Kết quả các môn học và hoạt động giáo dục: Hoàn thành tốt và Hoàn thành

đạt 100%

    - Hình thành và phát triển năng lực: Tốt, Đạt 100%;

    - Hình thành và phát triển phẩm chất: Tốt, Đạt 100%;

    - Hoàn thành chương trình lớp học đạt 100%;

 - Học sinh được khen cuối năm: 230 HS/474, tỉ lệ 48,7%

           - Học sinh lớp 5 HTCTTH: 109/109, tỉ lệ 100%;

           - HQĐT:  Chu kỳ 2012-2013- 2016-2017: 104/105, tỉ lệ: 99%.

3. Kết quả thực hiện công tác giảng dạy

- Thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của Bộ, Sở  và PGD&ĐT về đổi mới nội

dung, phương pháp dạy học, 100% giáo viên soạn giáo án bằng vi tính và giảng dạy theo hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng và điều chỉnh nội dung dạy học các môn học ở Tiểu học. Tham gia Hội thi GVCN giỏi cấp huyện đạt 2 GV, 1 GV giỏi cấp tỉnh, 20 GV giỏi cấp trường.

 4. Công tác lao động- văn thể mỹ

      a. Giáo dục lao động vệ sinh

     - Công tác giáo dục LĐ-VS được qui định cụ thể từng lớp và thực hiện

thường xuyên nên các điểm trường luôn luôn sạch. Chăm sóc tốt các bồn hoa, cây cảnh, cây bóng mát, cây lấy gỗ và củng cố khuôn viên trường học ngày càng xanh - sạch- đẹp.

 - Giáo dục học sinh không ăn quà vặt khi đến trường, thực hiện uống nước sạch, vệ sinh cá nhân thường xuyên.

           b. Giáo dục văn thể mỹ

      - Tổ chức dạy nghiêm túc môn thể dục chính khoá,  duy trì tốt thể dục giữa

giờ. Kể chuyện về Bác Hồ trong các tiết chào cờ đầu tuần. Tổ chức HKPĐ cấp trường và tham gia thi cấp huyện đạt giải Khuyến khích toàn đoàn khối tiểu học, tổ chức các trò chơi dân gian trong các ngày lễ, hội trong năm học.

      - Thực hiện tốt VSMT, chăm sóc  tốt sức khoẻ cho học sinh. Vận động H/S

tham gia BHYT đạt tỉ lệ 100 %. Chăm sóc tốt sức khoẻ ban đầu cho học sinh, các điểm trường đều có tủ thuốc Hội CTĐ, 1 tủ thuốc dùng chung, không có bệnh dịch xảy ra.

   - Thực hiện có nề nếp hát đầu, giữa và cuối  buổi. Tổ chức thi  tiếng hát hoạ

mi cấp trường, phát huy tốt giọng hát hay qua các tiết chào cờ đầu tuần, sinh hoạt tập thể, các ngày lễ và kỷ niệm.

     III. CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO QUÁ TRÌNH GIÁO DỤC GIẢNG DẠY

      1. Công tác xây dựng đội ngũ

Chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong việc thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá. Hàng năm xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Thực hiện đầy đủ, đảm bảo các chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục;

       Trình độ đội ngũ, chất lượng giáo viên ngày càng được nâng cao, cụ thể như

sau:     

 - Trình độ: CBGV: 25/ 20 nữ,  trong đó đạt chuẩn 3,  tỉ lệ 12% ; trên chuẩn: 22,

tỉ lệ 88%. Nhân viên:  Đại học: 2/2 nữ, chưa qua đào tạo 2 (bảo vệ).

2. Công tác quản lý tài chính, tài sản và tăng cường CSVC- TTB:

           a. Công tác tài chính - tài sản và thực hiện chế độ chính sách

          - Quản lý, sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả các nguồn PGD cấp và tài

sản nhà trường. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với CBVC đầy đủ kịp thời.

      b.Tăng cường CSVC-TTB phục vụ day học

           - Tổng số phòng học 17 phòng (cấp 3: 12 phòng; cấp 4: 5 phòng ), đang sử 17 phòng.

          - Có 11 phòng chức năng, 4 công trình vệ sinh, 3 nhà xe.

   - Trường thường xuyên tham mưu PGD-ĐT và địa phương, đặc biệt kết hợp

chặt chẽ với Hội CMHS đẩy mạnh công tác tu sửa, xây dựng, qui hoạch trường theo hướng trường chuẩn quốc gia, đảm bảo trường lớp ngày càng khang trang, từng bước đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học.

   3. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và Đoàn – Đội

   a. Hoạt động giáo dục ngoài giờ

-       Triển khai có chất lượng nội dung, chương trình giáo dục NGLL.

-       Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm các ngày lễ và chủ  điểm trong năm học đầy đủ.

Thực hiện lồng ghép có chất lượng nội dung giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm hàng tháng như: giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức; giáo dục thể chất, ý thức phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma tuý, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống tội phạm, phòng chống đuối nước...; giáo dục vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hoá, giữ gìn kỷ cương trường học, ý thức lao động và học tập.

- CB-CC-VC và học sinh đã tham gia tốt công tác ATGT, đã làm cam kết

trong năm không có trường hợp nào vi phạm về ATGT.

     b. Hoạt động Đoàn – Đội

          - Thường xuyên phối hợp với xã Đoàn- Hội đồng Đội xã. Liên đội tiếp tục       củng cố và thực hiện có hiệu quả chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Hoạt động Đoàn- Đội đã góp phần tích cực trong quá trình nâng cao  chất lượng giáo dục toàn diện học sinh. Liên đội nhận đõe đầu 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.          * Kết quả xếp loại thi đua Liên đội được công nhận Liên đội xuất sắc.         

 c. Hoạt động Công đoàn

          - Tổ chức công đoàn thường xuyên được củng cố, hoạt động đúng chức năng và có hiệu quả. Công đoàn phối hợp chặt chẽ với nhà trường trên các lĩnh vực, thực hiện chế độ chính sách, nâng lương, chuyên môn và công tác công đoàn; phối hợp có chất lượng, vận động CB-CC-VC hưởng ứng tích cực các cuộc vận động và các phong trào thi đua do ngành phát động, vận động đoàn viên tham gia quĩ tương trợ, quĩ khuyến học, thăm hỏi kịp thời, và thực hiện đầy đủ chế độ chính sách do cấp trên qui định, tham gia các cuộc thi do công đoàn ngành tổ chức đều đạt kết quả cao.           

* Kết quả thi đua : Giữ vững CĐCS vững mạnh.

 IV. XÃ HỘI HOÁ GIÁO DỤC

- Đảng uỷ và chính quyền địa phương thường xuyên tăng cường lãnh đạo toàn

diện, thể hiện qua các Nghị quyết và chương trình hành động.

- Thường xuyên tăng cường mối quan hệ phối hợp của nhà trường với các ban

ngành, đoàn thể xã, các thôn, để củng cố và nâng cao chất lượng toàn diện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giáo dục, vận động có hiệu quả các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, công tác phổ cập và vận động nhân dân tích cực tự nguyện tham gia xây dựng trường.

- Triển khai thực hiện tốt Công văn số 02/LT -SGDĐT- CĐN, ngày 28/9/2012 về: "Mỗi cán bộ, giáo viên nhận đỡ đầu một học sinh có nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn hay học yếu và Kế hoạch số 196/ KH-SGDĐT ngày 13/3/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai mô hình "cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn khó khăn và cán bộ, đảng viên công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo" và Kế hoạch số 24 KH/HU ngày 17/11/2016 về triển khai mô hình "cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn khó khăn và cán bộ, đảng viên công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo". Nhận giúp đỡ 1 hộ nghèo theo phân công của Huyện ủy Đông Hòa số tiền 3.400.000đồng;

- CBGVNV trường đã nhận đỡ đầu cho 28 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã tạo điều kiện cho các em vượt khó vươn lên trong học tập;

- Hội CMHS hỗ trợ Bê tông sân trường 581m2 và xây dựng khuôn viên trường học, khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong các phong trào thi đua.

 V. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ

    1. Công tác quản lý và đẩy mạnh cải cách hành chánh

 - Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá CB-CC-VC và chất lượng hoạt động của

trường năm học 2016-2017  theo Quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm thực hiện theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ;

- Thường xuyên kiện toàn hệ thống các tổ, lớp học, đội ngũ CC-VC theo Luật giáo dục; Điều lệ trường tiểu học, các tiêu chuẩn xây dựng trường chuẩn quốc gia, qui chế và quy tắc ứng xử của CBCCVC trong đơn vị;

 -Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính trong toàn trường đảm bảo

công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động đạt hiệu quả;

          - Đẩy mạnh việc thực hiện “Kỷ cương- tình thương- trách nhiệm” và quy chế

dân chủ trong cơ quan. Xây dựng tập thể HĐSP đoàn kết vững mạnh để phát huy tác dụng giáo dục toàn diện cho học sinh.   

 2. Tăng cường hoạt động công tác kiểm tra

          Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học, củng cố Ban Thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả.

    a. Kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề

  - Kiểm tra toàn diện:

+ Tổ : 6/6 tổ - Xếp loại tốt, đạt tỷ lệ 100%;

+ Giáo viên:   9/9 gv xếp loại tốt;

- Kiểm tra chuyên môn: 14 gv ; dự giờ kiểm tra đột xuất 14 giáo viên và chuyên

đề khác 35 lượt cụ thể: CSVC, tài chính, tài sản, thư viện, thiết bị, quản lý hồ sơ văn phòng. Phong trào“ Xanh- Sạch- Đẹp”, công tác bảo vệ và phục vụ trường học, dạy thêm, học thêm, Đội- Sao Nhi đồng.

     b. Giải quyết đơn thư khiếu tố:  không có .

     3. Công tác pháp chế và văn thư, lưu trữ

      - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong  CBVC

và học sinh kịp thời, đầy đủ, đảm bảo nội dung theo sự chỉ đạo của các cấp; ý thức tự giác, tinh thần thái độ chấp hành của CBCCVC và học sinh được nâng cao, sử dụng và khai thác tốt tủ sách pháp luật của trường; tập trung chú trọng tuyên truyền các nội dung về: Bác Hồ, các Luật Biển, đảo, ANTT trường học, ATGT, bảo vệ môi trường, vệ sinh ATTP, phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, nội quy, quy chế, quy tắc ứng xử...

           - Công tác văn thư, lưu trữ thực hiện nghiêm túc, bảo đảm quy định; thể thức văn bản được trình bày đúng theo thông tư 01/TT-BNV, ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ. Công văn đi, đến, hồ sơ lưu trữ sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học đáp ứng yêu cầu tra cứu tài liệu một cách nhanh gọn, đem lại hiệu quả cao trong công tác quản lý và điều hành đơn vị.

  4. Công tác phát triển Đảng trong nhà trường

  - Tổng số Đảng viên : 15/10 nữ, tỉ lệ 51,7%;

     + Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: 15/15 đảng viên, 2 đảng viên hoàn thành

xuất sắc nhiệm vụ và được Đảng ủy tặng giấy khen;

     + Xếp loại Chi bộ : Trong sạch, vững mạnh năm 2016.

     5. Kết quả công tác thi đua – khen thưởng

     a. Danh hiệu thi đua :

 - LĐTT :                                                        25  người

  - CSTĐCS :                                                     4 người

  - Trường :  Tập thể Lao động xuất sắc.

 - Đơn vị trường:  UBND Tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc năm thứ 2.

          b. Khen thưởng các cấp :

  - UBND huyện tặng Giấy khen :                     6 người.

  - UBND Tỉnh tặng Bằng khen:                        1 người.

     - UBND tỉnh  tặng Bằng khen tập thể.

- Đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua.

 C. ĐÁNH GIÁ CHUNG

 1.  Những kết quả đạt được

  - Thực hiện  nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước,

tạo được chuyển biến tích cực trong công tác dạy và học; cơ sở vật chất, thiết bị trường học từng bước được bổ sung hoàn thiện cơ bản đáp ứng được tình hình nhiệm vụ năm học. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được nâng cao, hoàn thành được kế hoạch nhiệm vụ của năm học đề ra;

- Thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; cuộc vận động “Hai không”; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Công tác ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy ngày càng được phát huy hiệu quả;

- Toàn trường triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Yên, về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh;

- Phong trào xây dựng thư viện trường học đạt chuẩn và trường học đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm và đầu tư đúng mức;

- Phong trào xây dựng trường học “Xanh-Sạch-Đẹp” tiếp tục được đẩy mạnh. Triển khai thực hiện đảm bảo các tiêu chí nông thôn mới trong lĩnh vực giáo dục;

- Công tác PCGD, XMC được quan tâm đầu tư; kết quả PCGDTH được tiếp tục giữ vững và các tiêu chuẩn được nâng cao.

   2. Những tồn tại, khuyết điểm

- Các phòng học ở các điểm học phụ đã được sửa chữa nâng cấp, song sân trường còn lầy lội, lổm chổm, khó khăn cho học sinh trong sinh hoạt và vui chơi, nhà trường chưa có kinh phí tu sửa;

          - Hệ thống tường rào điểm học  Đồng Huyện bằng lưới B40, xây dựng lâu năm nên đã xuống cấp, người ngoài đôi khi ra vào nên việc quản lý cũng như bảo quản tài sản gặp không ít khó khăn cho công tác bảo vệ;

       - Sự phối hợp giữa nhà trường - gia đình- xã hội có lúc chưa chặt chẽ, một số gia đình chưa thật sự quan tâm đến việc học tập của con em.

    3. Bài học kinh nghiệm

     Một là, Tích cực thực hiện đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp

giảng dạy, tổ chức nhiều hội thi cấp trường, tích cực bồi dưỡng các môn văn hóa và năng khiếu tham gia dự thi các cấp, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học;

     Hai là,  Lãnh đạo trường phải thật sự gương mẫu tích cực trong công tác,  sâu

sát với công việc, năng động sáng tạo trong quản lý chỉ đạo, luôn suy nghĩ tạo sự đổi mới trong nhà trường;

     Ba là, làm tốt công tác tham mưu với  lãnh đạo các cấp và  phối hợp tốt với các

ban ngành, đoàn thể xã, các thôn, Hội CMHS để đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tạo sự đồng tình cao trong việc huy động các nguồn lực về CSVC, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

 

                                               PHẦN THỨ HAI

                  KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 – 2018

Thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành giáo dục; Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; công văn số 3638/BGDĐT-GDTH ngày 22/8/2017 về hướng dẫn nhiệm vụ GDTH năm học 2017-2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về việc Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Thực hiện công văn số 794/SGDĐT-GDTiH ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTiH năm học 2017-2018;

Trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ  năm học 2017 -2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Hòa. Trường Tiểu học Kim Đồng đề ra phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018 như sau:

 A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường giáo dục đạo đức cho cán bộ, giáo viên và học sinh, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; mỗi học sinh là một đội viên, nhi đồng gương mẫu trong học tập và rèn luyện;

2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp về công tác giáo dục và đào tạo. Tập trung thực hiện về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH TW Đảng phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường;

3.  Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Yên về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh;

4. Tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018. Bám sát các chỉ tiêu phát triển giáo dục và đào tạo theo Chương trình hành động sổ 24-CTr/HU ngày 21/4/2014 của Huyện ủy Đông Hòa để phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành;

5. Đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong đơn vị. Tập trung củng cố và nâng cao chất lượng, phát triển chiều sâu, có tính lan tỏa trong tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện các cuộc vận động và các phong trào;

6. Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về nhiệm vụ chuyên môn; tăng cường công tác kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục; thực hiện nghiêm khung kế hoạch thời gian năm học theo đúng tinh thần của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Phú Yên, Sở GD&ĐT và PGD&ĐT huyện Đông Hòa. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ và chất lượng học sinh.

Tăng cường Đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kĩ năng của người học để phát huy năng lực cho học sinh;

7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học và quản lý, tăng cường quản lý học sinh, quản lý giáo dục, quản lý tài sản, kế toán bằng công nghệ thông tin;

8. Chỉ đạo, tham gia có hiệu qủa các cuộc thi do cấp trên phát động và tổ chức

         

B. NHỮNG CHỈ TIÊU CỤ THỂ

Chỉ tiêu phấn đấu:

  - Kết quả các môn học và hoạt động giáo dục: Hoàn thành tốt và Hoàn thành đạt

Trên 99%

 - Hình thành và phát triển năng lực: Tốt, Đạt 100%

 - Hình thành và phát triển phẩm chất: Tốt, Đạt 100%

          - Học sinh Hoàn thành chương trình lớp học trên 99%.

     - Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học: 100%.

          - Tham gia hội thi các cấp phấn đấu đạt 100% số lượng tham gia.

    - Hiệu quả đào tạo: chu kỳ 2013-2014 đến 2017-2018 trên 99%.

C. ĐĂNG KÝ THI ĐUA

     - Lớp chủ nhiệm: đạt 70%  “Vở sạch-chữ đẹp”.

    - Hội giảng, giao lưu GV giỏi các cấp: Đạt 100% ( Số GV tham gia ).

     - Báo cáo chuyên đề và dạy minh họa: 1CĐ /GV/ năm.

          - Dự giờ 20 tiết trở lên/GV/năm.     

- Lao động tiên tiến, CSTĐ, khen thưởng theo danh hiệu thi đua trường.

- Đăng ký các danh hiệu cá nhân theo hồ sơ  đăng ký thi đua đầu năm.

- Trường: Giữ vững Tập thể LĐXS. UBND huyện tặng giấy khen.

- Xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm thứ 4.

          - Các đoàn thể: CĐCS: VM; Liên Đội: xuất sắc.

          - Chi bộ: Trong sạch vững mạnh năm 2017

          D. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

          1. Đối với địa phương: 

-  Tháo dỡ các phòng học tại Thạch Chẩm theo thỏa thuận biên bản họp ngày 22 tháng 3 năm 2017 để đảm bảo an toàn cho học sinh.

           2. Đối với PGD&ĐT:

- Tiếp tục tham mưu Huyện ủy, UBND huyện bổ sung cán bộ quản lý (PHT),  

- Tiếp tục đầu tư kinh phí xây dựng tường rào và cổng trường để đảm bảo các điều kiện tiến tới xây dựng chuẩn quốc gia.

Với trách nhiệm của nhà trường được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, dưới sự  quan tâm chỉ đạo của Phòng Giáo dục- Đào tạo, cấp ủy và chính quyền địa  phương cùng sự phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể xã, các  thôn, nhà trường tiếp tục phát huy nội lực và những thành quả đạt được, khắc phục những tồn tại, khó khăn, toàn trường đoàn kết, nhất trí, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 -2018.

Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của trường tiểu học Kim Đồng, rất mong được sự quan tâm góp ý của CB-GV-NV nhà trường; sự quan tâm chỉ đạo của Phòng Giáo dục và chính quyền địa phương, để nhà trường triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả./.

    Nơi nhận:                                                                          HIỆU TRƯỞNG

- PGD&ĐT Đông Hòa;

- Đảng ủy, UBND xã;

- Chi bộ, các đoàn thể trường,

- Lưu VT.                                                                       

 

 

 

Nguồn:so1hoaxuantay-donghoa.phuyen.edu.vn Copy link