21/07/22  Tin của trường  1
Căn cứ Quyết định số 800/GDĐT ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên;Căn cứ Biên bản  về việc thực hiện lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 ...