KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018 - 2019

Một số hình ảnh hoạt động của trường trong ngày khai trường:

 

Nhãn

 

Nhãn

 

Nhãn

 

Nhãn
Nhãn
Nhãn

 

Nhãn

 

Nhãn
Nhãn
Nhãn

 

Nhãn
Nhãn
Nhãn
Nhãn

 

Bài viết liên quan