ĐẠI HỘI CHI BỘ Nhiệm kỳ: 2020 - 2022

Một số hình ảnh ngày đại hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan