Một số hoạt động của nhà trường

Một số hình ảnh hoạt động kỷ niệm ngày 20-10:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh lao động sau bão:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Và đây là cảnh trường sau khi đã dẹp dọn

 

Bài viết liên quan