Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hoàng Sa
Họ và tên Nguyễn Thị Hoàng Sa
Ngày tháng năm sinh 01/01/1968
Giới tính
Chức vụ Tổ trưởng chuyên môn tổ 3
Học hàm, học vị Đại học Tiểu học
Địa chỉ Cảnh Phước, Hòa Tân Đông, Đông Hòa
Điện thoại 0978542799.
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách