Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hoàng Sa
Tổ trưởng chuyên môn tổ 3 Nguyễn Thị Hoàng Sa
Ngày tháng năm sinh 01/01/1968
Giới tính
Học hàm, học vị Đại học Tiểu học
Địa chỉ Cảnh Phước, Hòa Tân Đông, Đông Hòa
Điện thoại 0978542799.
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách