Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Mừng
Tổ phó chuyên môn tổ 2 Nguyễn Thị Mừng
Ngày tháng năm sinh 01/01/1963
Giới tính
Học hàm, học vị Đại học Tiểu học
Địa chỉ Đồng Thạnh, Hòa Tân Đông, Đông Hòa
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách