Thông tin chi tiết:
Lưu Hoan
Giáo viên Lưu Hoan
Ngày tháng năm sinh 10/05/1956
Giới tính
Học hàm, học vị Đại học Tiểu học
Địa chỉ Đồng Thạnh, hòa Tân Đông, Đông Hòa
Điện thoại 01688434225
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách