Thông tin chi tiết:
Lê Thị Cang
Tổ trưởng chuyên môn tổ 1 Lê Thị Cang
Ngày tháng năm sinh 20/10/1963
Giới tính
Học hàm, học vị Đại học Tiểu học
Địa chỉ Cảnh Phước, Hòa Tân Đông, Đông hòa, Phú Yên
Điện thoại 01649112031
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách