Thông tin chi tiết:
Huỳnh Thị Thu
Họ và tên Huỳnh Thị Thu
Ngày tháng năm sinh 07/03/1960
Giới tính
Chức vụ Tổ phó chuyên môn tổ 1
Học hàm, học vị Đại học Tiểu học
Địa chỉ Cảnh Phước, Hòa Tân Đông, Đông hòa, Phú Yên
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách