Thông tin chi tiết:
Huỳnh Thị Thu
Tổ phó chuyên môn tổ 1 Huỳnh Thị Thu
Ngày tháng năm sinh 07/03/1960
Giới tính
Học hàm, học vị Đại học Tiểu học
Địa chỉ Cảnh Phước, Hòa Tân Đông, Đông hòa, Phú Yên
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách