Thông tin chi tiết:
Đặng Thị Ngọc
Giáo viên Đặng Thị Ngọc
Ngày tháng năm sinh 20/04/1962
Giới tính
Học hàm, học vị THSP
Địa chỉ Cảnh Phước, Hòa Tân Đông, Đông hòa, Phú Yên
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách