Thursday, 07/07/2022 - 14:17|
Chào mừng các bạn đã đến với Website của PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Thành Phố Nha Trang
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

PHÒNG GD ĐT NHA TRANG

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH PHƯỚC 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:      /KH-THVP2Vĩnh Phước, ngày 27 tháng 7 năm 2021

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1 

NĂM HỌC 2021 -2022

 

Kính gửi:

- Phòng Giáo Dục và Đào tạo TP Nha Trang;

- UBND Phường Vĩnh Phước.

Căn cứ kế hoạch số 802/KH-GDĐT ngày 26/7/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022;

Căn cứ chỉ tiêu phân tuyến vào lớp 1 năm học 2021-2022;

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương;

Trường Tiểu học Vĩnh Phước 2 xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021- 2022 trên địa bàn phường Vĩnh Phước như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Đảm bảo tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi trong địa bàn vào lớp Một đạt 100%.

- Tổ chức tuyển sinh đúng quy định, công khai, công bằng, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

- Thực hiện tuyển sinh theo đúng tuyến, đúng chỉ tiêu của Phòng Giáo dục và Đào tạo giao.

II. ĐỐI TƯỢNG, NGUYÊN TẮC VÀ HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Chỉ tiêu, biên chế lớp 1, năm học 2021 – 2022:  

- Số lớp một được giao:: 06 lớp

- Số HS lớp một tuyển mới được giao: 210 học sinh.

2. Đối tượng, điều kiện dự tuyển.

- Trẻ em 6 tuổi (sinh naêm 2015); Trẻ em người dân tộc thiểu số, mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em trong diện hộ nghèo theo quy định của Nhà nước, trẻ em nước ngoài về nước có thể vào học lớp một ở độ tuổi từ 7 tuổi( sinh 2014) đến 14 tuổi (sinh 2012); Trẻ em khuyết tật có thể vào học lớp một ở độ tuổi từ 7 tuổi( sinh 2014) đến 14 tuổi( sinh năm 2007);

- Có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại phường Vĩnh Phước – thành phố Nha Trang.

- Trẻ khuyết tật đủ điều kiện về sức khỏe (có thể học hòa nhập) và độ tuổi được ưu tiên tiếp nhận.

3. Hồ sơ tuyển sinh:  

- Đơn xin nhập học (theo mẫu)

- Giấy khai sinh hợp lệ (bản sao theo qui định hiện hành);

- Bản sao hộ khẩu (không yêu cầu công chứng) hoặc giấy xác nhận tạm trú (người liên hệ nhập học vẫn cần mang theo bản chính để đối chiếu). Cán bộ, giáo viên được phân công nhận hồ sơ có trách nhiệm đối chiếu với bản chính và kí xác nhận vào bản sao.

- Sổ bé ngoan có xác nhận đã Hoàn thành chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo 5-6 tuổi); đối với trường hợp không có Sổ bé ngoan thì phụ huynh phải ghi trong đơn xin vào học thông tin “Trẻ chưa qua lớp mẫu giáo 5-6 tuổi” hoặc ghi tên cơ sở giáo dục mầm non mà trẻ đã học. (Việc làm này giúp trường tiểu học nắm được số trẻ chưa hoàn thành chương trình mẫu giáo 5-6 tuổi để có kế hoạch theo dõi, giúp đỡ học sinh trong năm học).

- 01 phong bì đựng hồ sơ học sinh.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Hội đồng tuyển sinh:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ được phân công

1

Nguyễn Hữu Cương

Hiệu trưởng

Chủ tịch hội đồng

2

Trần Thị Thu Hà

P.HT

P. Chủ tịch hội đồng

3

Nguyễn Văn Phúc

P.HT

P. Chủ tịch hội đồng

4

Hồ Thị Thúy Ngà

CTCĐ

Thành viên

5

Nguyễn Hoàng Diệu Hải

TBTT

Thành viên - Kiểm tra, giám sát

6

Lý Huỳnh Thanh Nguyên

NV. Văn thư

Thành viên - Thư kí hội đồng

7

Trương Đồng thiên Di

NV. Thư viện

Thành viên

2.   Phân công thực hiện:

a)  Nhiệm vụ của Hiệu trưởng:   

-  Tham mưu UBND, Hội đồng giáo dục phường về kế hoạch tuyển sinh lớp 1, thống nhất việc phân bổ cho hai trường tiểu hocjtrong địa phương và UBND phường lập danh sách  gửi nhà trường trước ngày 04/8/2021.

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022, nộp Phòng GD&ĐT phê duyệt trước ngày 30/7/2021.

- Niêm yết công khai kế hoạch tuyển sinh đã được phê duyệt từ ngày 02/8/2021 đến ngày 10/8/2021.

- Nhà trường niêm yết công khai danh sách học sinh tuyển sinh vào trường từ ngày 05/8/2021 đến ngày 10/8/2021.

- Ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp Một. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong hội đồng tuyển sinh.

- Nhà trường bắt đầu tuyển sinh từ ngày 11/8/2021 đến hết ngày 18/8/2021.

- Niêm yết công khai danh sách học sinh được tuyển vào lớp 1 năm học 2021-2022 từ ngày 23/8/2021 đến ngày 27/8/2021.

- Xét các trường hợp trái tuyến đảm bảo công khai, minh bạch.

- Đảm bảo tuyển đúng chỉ tiêu được giao. Phân công trực lãnh đạo để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các thắc mắc, các sự việc phát sinh, tạo thuận lợi cho HS và cha mẹ HS.

- Báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND phường và Phòng GD&ĐT; lập danh sách học sinh được tuyển (theo mẫu) để Phòng GD&ĐT phê duyệt.

- Cùng hội đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại tố cáo các vấn đề tuyển sinh

b)  Nhiệm vụ của các thành viên tuyển sinh

- Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo công khai, khách quan và công bằng.

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công, tổ chức phối hợp thực hiện, nhận hồ sơ và kiểm tra việc tuyển sinh vào lớp 1.

- Tiếp nhận hồ sơ xin học lớp Một căn cứ kế hoạch tuyển sinh của trường, danh sách trẻ của địa phương cung cấp, tiến hành tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ theo qui định. Khi tiếp nhận hồ sơ của HS, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân HS như: Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh…trong giấy khai sinh, hộ khẩu, kí xác nhận vào mặt sau của hộ khẩu. Trong trường hợp các thông tin nói trên trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên, chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên; trình Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này.

- Hướng dẫn các thắc mắc, các sự việc phát sinh, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

- Báo cáo kết quả về  GD&ĐT Nha Trang.

- Cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến tuyển sinh( nếu có).

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

- Xây dựng Kế hoạch tuyển sinh

- Gửi Kế hoạch tuyển sinh, danh sách Hội đồng tuyển sinh để Phòng GDĐT phê duyệt.

- Từ 26/7/2021 đến 28/7/2021

- Từ 29/7/2021 đến 30/7/2021

- Niêm yết công khai Kế hoạch tuyển sinh đã được PGD&ĐT phê duyệt.

- Từ ngày  02/8/2021 đến 10/8/2021

- Bắt đầu tuyển sinh (Hiệu trưởng tuyệt đối không được tuyển sinh trước thời gian quy định)

- Từ ngày 11/8/2021 đến ngày            18/8/2021

- Niêm yết công khai danh sách học sinh được tuyển vào lớp 1 năm học 2019-2020.

- Từ ngày 23/8/2021 đến ngày            27/8/2021

- Gửi báo cáo nhanh cho phòng GDĐT

- Trước 16h ngày 24/8/2021

V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý:

1.Tuyển sinh theo đúng tiến độ, thực hiện đúng chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

2. Khi tuyển sinh vào lớp một có số lượng trẻ trên địa bàn xin vào học thực tế cao hơn số điều tra và chỉ tiêu giao thì Hội đồng tuyển sinh nhà trường sẽ phân loại, xếp theo thứ tự ưu tiên theo tiêu chí đã quy định của PGD&ĐT để tuyển sinh. Số học sinh còn lại (thừa so với chỉ tiêu), nhà trường lập danh sách, cùng với UBND phường xác nhận để Phòng GD&ĐT điều chuyển đến trường tiểu học khác, nhằm đảm bảo huy động hết số trẻ trong độ tuổi vào học lớp Một.

3. Công tác phòng chống dịch khi tuyển sinh.

- Mọi người đến trường làm nhiệm vụ và PHHS phải thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K.

          - Không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

- Niêm yết các thông báo, danh sách học sinh nơi rộng, thoáng nhằm đảm bảo cho PHHS khi xem giữ khoảng cánh với nhau tối thiểu 2 mét.

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (BlueZone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI).

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và cồn xát khuẩn khi vào và ra khỏi trường.

- Thực hiện đo thân nhiệt với tất cả những người vào trường.

- Vệ sinh trong và ngoài nhà trường thường xuyên sạch sẽ; Thường xuyên khử khuẩn bàn ghế....nơi làm việc.

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch và khai báo y tế theo yêu cầu của nhà trường.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT(b/c);

- UBND phường(p/h);

- TrangWebsite trường;

- Hội đồng tuyển sinh(t/h);

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Cương

 

UBND phường Vĩnh Phước                                                                                                                 Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Nha Trang

 

 

                                                         


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tác giả: Lê Hiếu _ GVVP2
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết Website
Đăng nhập
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 6
Tháng 07 : 33
Tháng trước : 266
Năm 2022 : 1.582
Năm trước : 6.262
Tổng số : 17.970

© 2017 Bản quyền thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang
Tổng biên tập: 
Phó tổng biên tập: 
Trưởng phòng biên tập: 
Giấy phép số: 

Địa chỉ: TP. Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3822104
Fax : 
E-mail :