Tuesday, 15/06/2021 - 04:17|
Chào mừng các bạn đã đến với Website của PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Thành Phố Nha Trang
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chương trình thanh tra năm 2010-2011  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA
NĂM HỌC 2010 - 2011 CỦA PHÒNG GD-ĐT NHA TRANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1137/QĐ-GDĐT-TTR ngày  23 /8 /2010)     
 
 
 
 

         Căn cứ nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 của ngành Giáo dục - Đào tạo thành phố Nha Trang; công tác thanh tra, kiểm tra của Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Nha Trang thực hiện những nhiệm vụ sau:
 
Phần I: NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
 
       1. Kiện toàn và củng cố tổ chức thanh tra của Phòng GD-ĐT, đội ngũ công tác viên thanh tra, ban thanh tra các trường trực thuộc.
       2. Thực hiện nội dung thanh tra trường học, thanh tra giáo viên theo Thông tư 43/2006/TT-BGD&ĐT ngày 20/10/2006 của Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn công tác thanh tra toàn diện nhà trường, thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên.
       3. Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, bảo đảm số lượng thanh tra trường học và thanh tra giáo viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra; chấn chỉnh nề nếp, kỷ cương học đường; đánh giá đúng chất lượng giáo dục.
           Thanh tra thực hiện chủ đề  năm học: “Tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý giáo dục và nâng cao chất lượng giáo duc”; tiếp tục thực hiện cuộc vận động: “trường học thân thiện - học sinh tích cực”.
           Tập trung giải quyết các vấn đề tiêu cực trong tất cả các hoạt động liên quan đến hoạt động giáo dục trong nhà trường: dạy và học; kiểm tra, thi cử, đánh giá xếp loại học sinh; việc dạy thêm, học thêm; việc huy động đóng góp của phụ huynh học sinh ...
       4. Triển khai chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chống tham nhũng trong các đơn vị giáo dục.
       5. Thực hiện việc tiếp dân đúng qui định; giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền và đúng thời gian của luật qui định; khắc phục những biểu hiện quan liêu, mất dân chủ. Xử lý nghiêm những biểu hiện yếu kém về ý thức tổ chức kỷ luật, lợi dụng dân chủ làm mất đoàn kết nội bộ.
 
Phần II: CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
 
    I. Xây dựng lực lượng thanh tra, kiểm tra:  
                     1. Phòng Giáo dục – Đào tạo:
           - Kiện toàn đội ngũ cộng tác viên thanh tra nhiệm kỳ 2010 - 2011, bổ sung và thành lập mới một số tổ thanh tra ở các bộ môn của các bậc học cho phù hợp với thực tế tại các đơn vị.
           - Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra giáo viên, thanh tra trường đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên được điều động làm công tác thanh tra.
           - Tham gia các lớp tập huấn về công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo do các cấp tổ chức.
       2.  Các đơn vị trường học:
           - Hiệu trưởng kết hợp với Công đoàn củng cố lại Ban thanh tra trường học cho đủ số lượng và nắm được nghiệp vụ về công tác thanh tra, giải quyết các vấn đề phát sinh tại đơn vị theo Luật Thanh tra, tránh để xảy ra các trường hợp khiếu nại, tố cáo vượt cấp.
           - Xây dựng qui chế dân chủ trong cơ quan, trong các hoạt động của trường theo Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ GD-ĐT.
           - Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học theo qui định, thực hiện việc kiểm tra nội bộ theo Thông tư 43/2006/BGD&ĐT ngày 20/10/2006 của Bộ GD-ĐT và Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ năm học 2010 - 2011 của Phòng GD-ĐT.
     II. Các hoạt động thanh tra:
        1. Thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch:
            1.1- Thanh tra toàn diện hoạt động giáo dục nhà trường:
                - Năm học 2010 - 2011, Phòng GD-ĐT tổ chức thanh tra toàn diện 19đơn vị trường theo QĐ số 1067/GDĐT-TTR ngày 02/8/2010 của Trưởng phòng GD-ĐT.
                 - Nội dung thanh tra gồm: Tổ chức cơ sở giáo dục, Cơ sở vật chất kỹ thuật, Thực hiện kế hoạch giáo dục, Công tác quản lý của hiệu trưởng theo Thông tư 43/2006/BGD&ĐT của Bộ GD-ĐT.
            1.2- Thanh tra các chuyên đề giáo dục tại các nhà trường:
                - Năm học 2010 - 2011, Phòng GD-ĐT tổ chức 120 lượt thanh tra các chuyên đề khác như: Công tác Nuôi-Dạy (ở Mầm non), Đổi mới phương pháp dạy học - kiểm tra đánh giá học sinh (ở TH và THCS); công tác tài chính; công tác quản lý và sử dụng tài sản; công tác phòng chống tham nhũng; công tác nội vụ; công tác môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông; công tác bán trú; công tác hành chính; trường học thân thiện học sinh tích cực; kiểm định chất lượng và công khai giáo dục theo Quyết định số 1067/GD&ĐT-TTR ngày 02/8/2010 của Trưởng phòng GD-ĐT.
               - Tổ chức thanh tra các hoạt động tuyển dụng giáo viên, viên chức; tuyển sinh ở các lớp đầu cấp, xét tuyển hết cấp ở lớp 9; việc tổ chức kiểm tra học kỳ, ra đề kiểm tra; kết quả thực hiện kế hoạch, chỉ tiêu tại các đơn vị trường học.
           1.3- Thanh tra hoạt động sư phạm giáo viên:
               - Năm học 2010 – 2011 Phòng giáo dục – Đào tạo tổ chức thực hiện và chỉ đạo đội ngũ cộng tác viên thanh tra ở các cấp học thanh tra hoạt động sư phạm (HĐSP) giáo viên đạt tỉ lệ 20% tổng số giáo viên toàn ngành.
              - Nội dung thanh tra thực hiện theo Thông tư 43/2006/BGD&ĐT ngày 20/10/2006 của Bộ Giáo dục - Đào tạo.
              - Mục đích thanh tra HĐSP nhằm mục đích kiểm tra, đánh giá, tư vấn, thúc đẩy hoạt động toàn diện đội ngũ giáo viên; trong đó việc giúp giáo viên nâng cao chất lượng giảng dạy phải đạt theo yêu cầu đề ra.
      2. Thanh tra đột xuất:
           - Căn cứ và thực tế và hiện trạng công tác giáo dục của các trường, căn cứ vào việc kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan chức năng hoặc của công dân, căn cứ vào việc chỉ đạo của cấp trên về kiểm tra xác minh các vụ việc…; Phòng Giáo dục – Đào tạo tiến hành thanh tra đột xuất các hoạt động liên quan đến giáo dục tại các trường nhằm phát hiện để ngăn chận những sai trái và vi phạm tại các đơn vị trực thuộc, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những việc làm chưa đúng với qui định.
           - Nội dung thanh tra đột xuất bao gồm: Công tác quản lý của hiệu trưởng, dạy và học (nuôi-dạy ở ngành mầm non), tài chính, bán trú, dạy thêm, vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện dân chủ, thực hiện chủ đề năm học của ngành... các nội dung theo đơn thư phản ảnh. 
       3. Thanh tra công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại-tố cáo:
              - Cơ quan Phòng Giáo dục - Đào tạo thực hiện nghiêm việc tiếp dân theo qui định của Luật Thanh tra. Thực hiện đầy đủ hồ sơ, sổ sách ghi chép và lưu giữ bảo quản  các loại hồ sơ theo qui định. Thực hiện giải quyết các vụ việc liên quan theo trình tự, thời gian của luật qui định, không để vụ việc xảy ra phức tạp dẫn đến khiếu nại vượt cấp.
             - Tại các đơn vị trường học: Hiệu trưởng nhà trường căn cứ tình hình thực tế của đơn vị , sắp xếp có phòng tiếp dân riêng (hoặc ghép với phòng Hiệu trưởng) và trang trí: bảng hiệu, nội qui, lịch tiếp dân … phổ biến đầy đủ nội dung các văn bản pháp luật cho toàn thể cán bộ - giáo viên được biết và thực hiện cho đúng luật.
 
Phần III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
       1. Cơ quan Phòng Giáo dục - Đào tạo và các trường tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 49/2005/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục, coi đây là biện pháp chống các biểu hiện tiêu cực trong ngành. Tổ chức học tập đầy đủ chương trình pháp luật theo qui định của UBND thành phố theo Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 12/5/2010 của UBND thành phố Nha Trang; theo đó quyết tâm để mọi người “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”.
      2. Thực hiện các chỉ tiêu thanh tra cụ thể:
-         Thanh tra toàn diện các đơn vị:  19 đơn vị.
-         Thanh tra chuyên đề các đơn vị:
+ Công tác Nuôi-Dạy (MN), Dạy-Học, đổi mới PPGD và kiểm tra đánh giá, thực hiện trường học thân thiện - học sinh tích cực:  48 đơn vị
+ Công tác tài chính, thực hành tiết kiệm: 12  đơn vị.
+ Công tác quản lý và sử dụng tài sản 10 đơn vị.
+ Công tác phòng chống tham nhũng, kiểm tra nội bộ, tuyên truyền phổ biến pháp luật: 06 đơn vị.
+ Công tác nội vụ, quản lý-sử dụng lao động, sử dụng văn bằng chứng chỉ, công tác bảo mật của cơ quan: 08 đơn vị.
+ Công tác môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, bếp ăn bán trú, tệ nạn xã hội: 10 đơn vị.
+ Công tác hành chính, quản lý hồ sơ, cấp phát văn bằng chứng chỉ, thực hiện chế độ báo cáo: 08 đơn vị.
-         Thanh tra hoạt động sư phạm giáo viên: 20% gv toàn ngành.
       3. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm việc rút kinh nghiệm và báo cáo khắc phục những đề nghị của thông báo kết luận thanh tra của Phòng Giáo dục - Đào tạo theo thời gian qui định.
      4. Chỉ đạo các trường thực hiện việc xây dựng chương trình thanh tra, kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2010 - 2011 theo qui định.
       5. Chỉ đạo các trường thực hiện công tác tiếp dân theo Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, tố cáo. Giải quyết các vụ việc theo đúng thẩm quyền và đúng thời gian qui định.
       6. Cơ quan Phòng GD-ĐT và các trường chấp hành chế độ báo cáo định kỳ theo qui định của các cấp.
 
         Nhận được hướng dẫn này, các đơn vị trường học có nhiệm vụ triển khai, xây dựng chương trình thanh tra năm học 2010 – 2011 tại đơn vị góp phần thực hiện kế hoạch thanh tra, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học của ngành./.
 
 
                                                                                              TRƯỞNG PHÒNG
 
                                                                                              (Đã ký và đóng dấu)
 
 
                                                                                                Phạm Hồng Thu


Quay trở về

Nguồn:pgdntrang.khanhhoa.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Liên kết Website
Đăng nhập
Dự báo thời tiết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 23
Tháng 06 : 200
Tháng trước : 734
Năm 2021 : 3.150
Năm trước : 8.590
Tổng số : 13.276

© 2017 Bản quyền thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang
Tổng biên tập: 
Phó tổng biên tập: 
Trưởng phòng biên tập: 
Giấy phép số: 

Địa chỉ: TP. Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3822104
Fax : 
E-mail :