Ban biên tập và thư ký Website

 

 

Họ và tên : Nguyễn Văn Du

Phó Trưởng Ban biên tập

Điện thoại : 0583862580 - 0914278127

E-mail : nvdu.cr@khanhhoa.edu.vn

 


 

 

Họ và tên : Lê Huyền Điệp

Phó Trưởng Ban biên tập

Điện thoại : 0583604999 - 0914732007

E-mail : lhdiep.cr@khanhhoa.edu.vn

 

 


Họ và tên : Nguyễn Bình Việt

Phó Trưởng Ban biên tập

Điện thoại : 0583604999 - 0914732007

E-mail : lhdiep.cr@khanhhoa.edu.vn

 


 

 

Họ và tên : Trần Đình Thọ

Phó Trưởng Ban biên tập

Điện thoại : 0583862582 - 0914217075

E-mail : tdtho.cr@khanhhoa.edu.vn

 


 

Họ và tên : Đinh Đặng Công Toàn

Thư ký tổng hợp Ban biên tập

Điện thoại : 0583505294 - 0986184505

E-mail : ttdung.cr@khanhhoa.edu.vn

 


 

Họ và tên : Văn Nhân

Thư ký Ban biên tập

Điện thoại : 0583862543 - 01684153690

E-mail : vnhan.cr@khanhhoa.edu.vn

 


 

 

Họ và tên : Lê Văn Quang

Thư ký Ban biên tập

Điện thoại : 0583862584 - 0906097574

E-mail : lvquang.cr@khanhhoa.edu.vn