Thứ tư, 26/02/2020 - 21:52|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

(Nghị quyết hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 8)

ĐOÀN ĐỨC LIÊM -
TUV, Giám đốc Sở GD&ĐT

       Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XI lần thứ 6 đã có kết luận. Kết luận tại Hội nghị Trung ương 6 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo xuất phát từ tình hình thực tiễn giáo dục và đào tạo kể từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

       Tại Hội nghị Trung ương 6, Ban chấp hành nhận thấy đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế là vấn đề lớn, hệ trọng và phức tạp; ngay tại hội nghị cũng còn nhiều ý kiến khác nhau. Vì vậy, Ban chấp hành Trung ương quyết định chưa ban hành Nghị quyết mà tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh đề án đổi mới. Hội nghị Trung ương 6 đã ban hành Kết luận về đánh giá, định hướng đổi mới; nhiệm vụ và giải pháp trước mắt để ổn định giáo dục và đào tạo.

       Sau hơn một năm nghiên cứu, chuẩn bị và hoàn thiện, Chính phủ đã trình BCH Trung ương Đảng toàn bộ đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

       Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 8 (họp từ ngày 30/9 đến ngày 09/10/2013) thống nhất đánh giá sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong những năm qua đã đạt được những thành tựu quan trọng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy vậy, Giáo dục và Đào tạo vẫn còn nhiều hạn chế và yếu kém: Chất lượng giáo dục còn thấp so với yêu cầu, nhất là giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Nhiều cơ sở giáo dục còn nặng thành tích, thiếu thực chất trong đánh giá. Chương trình giáo dục và đào tạo còn coi nhẹ thực hành, vận dụng kiến thức, thiếu gắn kết giữa giáo dục - đào tạo với sản xuất, kinh doanh, thiếu tính liên thông giữa các trình độ, các phương thức đào tạo. Quản lý còn nhiều yếu kém. Một số hiện tượng tiêu cực chậm khắc phục, có việc còn trầm trọng hơn. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục còn bất cập về số lượng, chất lượng, cơ cấu.

        Những hạn chế, yếu kém có nguyên nhân từ việc chưa cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo, chưa đánh giá sâu sắc nguyên nhân các yếu kém kéo dài và đề xuất biện pháp khắc phục có cơ sở khoa học, thực tiễn. Một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương lúng túng trong cụ thể hóa quan điểm "Giáo dục là quốc sách hàng đầu". Chưa phối hợp tốt giữa các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo. Thiếu quy hoạch nguồn nhân lực. Chưa phân định rõ quản lý nhà nước và quản lý của các cơ sở giáo dục và đào tạo...

        Trên cơ sở đó, Nghị quyết BCH Trung ương, khóa 8 xác định các quan điểm cơ bản chỉ đạo đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo:

        1. Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, một nhân tố quyết định để thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân; đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

        2. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu chú trọng trang bị kiến thức sang phát triển năng lực và phẩm chất người học. Thực hiện mục tiêu giáo dục là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài với các nguyên lý giáo dục: học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động, sản xuất, kinh doanh, lý luận gắn với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

       3. Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, phù hợp quy luật phát triển khách quan, những tiến bộ khoa học và công nghệ. Chuyển giáo dục chủ yếu theo mục tiêu số lượng sang phát triển theo mục tiêu vừa đáp ứng yêu cầu số lượng, vừa chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa giáo dục và đào tạo.

       4. Chuyển hệ thống giáo dục cứng nhắc, thiếu tính liên thông hiện nay sang hệ thống giáo dục mở, linh hoạt, đảm bảo liên thông giữa các trình độ và giữa các phương thức đào tạo. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

       5. Chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế tiêu cực của cơ chế thị trường, đảm bảo định hướng XHCN trong phát triển giáo dục. Phát triển hài hòa, bình đẳng, hỗ trợ lẫn nhau giữa giáo dục công lập và ngoài công lập, giáo dục các vùng, miền. Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo ở các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và các đối tượng diện chính sách. Thực hiện dân chủ hóa, xã hội hóa giáo dục - đào tạo.

       6. Chủ động tích cực hội nhập quốc tế để phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời giáo dục và đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển đất nước.

        Quan điểm về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong thời kỳ mới được Hội nghị Trung ương 8 xác định là tổng thể các yếu tố về nhận thức và đánh giá về mục tiêu và nguyên tắc để đổi mới giáo dục và đào tạo. Đảng ta xác định đây là nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Như vậy, chỉ khi nào Đảng lãnh đạo đúng, Nhà nước quản lý tốt, nhân dân đồng sức, đồng lòng thực hiện thì nhiệm vụ đổi mới thành công. Trong các chủ thể thực hiện nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, ngành Giáo dục và Đào tạo cần đặc biệt chú trọng nhận thức và chủ động chuyển quá trình giáo dục từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học, gắn đào tạo với nhu cầu xã hội, coi trọng chất lượng giáo dục một cách thực chất, xây dựng và thực hiện chương trình liên thông, phù hợp giữa các cấp đào tạo, các phương thức đào tạo, chống tiêu cực và khắc phục hạn chế, yếu kém kéo dài trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Để đạt được yêu cầu đó, nhiệm vụ có tính quyết định là xây dựng đội ngũ nhà giáo có năng lực chuyên sâu và có phẩm chất đạo đức tốt, cải tiến công tác quản lý, đổi mới phương thức đánh giá giáo dục - đào tạo phù hợp với mục tiêu đổi mới giáo dục và đào tạo.

         Việc phổ biến, nhận thức và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 sẽ được thực hiện trong thời gian tới, nhưng nhiều vấn đề về giáo dục và đào tạo phù hợp với nội dung của Nghị quyết Trung ương 8 đang được thực hiện và phải chỉ đạo thực hiện có hiệu quả trong năm học 2013- 2014.

Đ.Đ.L


Nguồn: sgddt.quangbinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết