Thursday, 19/05/2022 - 09:31|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN LONG THÀNH TỈNH ĐỒNG NAI
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức từ 2012 đến năm 2016.

Ảnh minh họa Số:189/KH-PGDĐT Ngày: 25/6/2012
KẾ HOẠCH
Thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức từ 2012 đến năm 2016.
 
          Căn cứ Kế hoạch số 825/KH-UBND ngày 02/3/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng từ 2012 đến năm 2016 của toàn ngành như sau:
          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
1. Mục đích.
a) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức; đưa công tác phòng chống tham nhũng thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, tạo sự đồng thuận trong xã hội về đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
b) Xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh hoạt động có hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức trung thực, công tâm, liêm khiết, chuyên nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi trên cơ sở xây dựng nền công vụ hiệu quả, minh bạch phục vụ nhân dân.
c) Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, loại bỏ dần các điều kiện và cơ hội phát sinh tham nhũng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng có hiệu quả.
d) Nâng cao ý thức trách nhiệm và quyết tâm phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức và viên chức trong cơ quan nhà nước. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng nhằm củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.
e) Nâng cao nhận thức, vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; thúc đẩy sự tham gia chủ động và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, đoàn thể xã hội, các phương tiện truyền thông và mọi công dân tích cực nổ lực phòng, chống tham nhũng; xây dựng văn hóa và tạo ra thói quen phòng, chống tham nhũng trong đời sống của cán bộ, công chức và viên chức.
2. Yêu cầu.
          a) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng trên cơ sở nắm bắt tình hình thực tế này ở cơ quan, đơn vị trường học.
          b) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật phải thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung triển khai các hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, đặc biệt là cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trong các bộ phận dễ xảy ra tham nhũng. Hàng năm, phải tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới.
            II. NỘI DUNG THỰC HIỆN.
          1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến.
          a) Văn bản quy phạm pháp luật về Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật phòng chống tham nhũng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham những năm 2007 và các văn bản hướng dẫn thi hành; chú trọng tuyên truyền, phổ biến các quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức và viên chức trong phòng, chống tham nhũng.
          b) Nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.
          c) Nội dung cơ bản của Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.
          d) Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng
          đ) Tình hình thực hiện về phòng, chống tham nhũng và Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng trên địa bàn.
          2. Hình thức tuyên truyền, phổ biến.
          a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng vào “Ngày pháp luật” của cơ quan, đơn vị.
          b) Tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
          c) Lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng vào chương trình giảng dạy trong nhà trường.
          d) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.
          e) Trang bị tài liệu về pháp luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản có liên quan cho tủ sách pháp luật của cơ quan, đơn vị.
            III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.
          1. Phối hợp với Phòng Tư pháp và các cơ quan có liên quan thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
          2. Bộ phận thanh tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án cụ thể theo từng năm; hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra kết quả thực hiện Đề án của các đơn vị trực thuộc; nhận và cấp phát các tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham những; tham mưu với Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của ngành đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức và viên chức từ 2012 đến năm 2016; định kỳ tổng hợp báo cáo cho Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện kế hoạch.
          3. Tổ chức cho cán bộ, công chức và viên chức của toàn ngành ký cam kết không vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
4. Các trường học trực thuộc căn cứ vào kế hoạch này để xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị. Nội dung kế hoạch phải bám sát chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo, đề ra các biện pháp sát hợp tình hình thực tế của đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý; việc thực hiện chức trách được giao của cán bộ, giáo viên, công nhân viên tại đơn vị để phòng ngừa và kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện quan liêu, có hành vi tiêu cực, tham nhũng.
          5. Định kỳ báo cáo kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo lịch cụ thể như sau:
          - Báo cáo 6 tháng vào ngày 15 tháng 5 hàng năm;
          - Báo cáo năm vào ngày 15 tháng 11 hàng năm.
          Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức và viên chức từ 2012 đến năm 2016 của ngành Giáo dục thành phố Biên Hòa. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc./.

 189/KH-PGDĐT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết