Chủ nhật, 23/01/2022 - 10:40|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
01/08/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/08/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày ban hành:
31/12/2020
Ngày hiệu lực:
01/01/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực