Thứ hai, 17/01/2022 - 02:13|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • TNXH 1 - Gia đình
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 25 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tin học 4 - Chèn biểu tượng và hình ảnh
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 17 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TNXH 1 - Cây rau
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 13 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chính tả 3 - Ông tổ nghề thêu
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 9 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Khoa học 5 - Dung dịch
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 6 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tiếng Anh 5 - Theme 8 Work
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 10 lượt tải | 2 file đính kèm
 • TNXH 3 - Khả năng kì diệu của lá cây
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 13 lượt tải | 8 file đính kèm
 • Mĩ thuật 5 - Bác Hồ đi công tác
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 12 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Lịch sử 4 - Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 xứ quân
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 6 lượt tải | 9 file đính kèm
 • Khoa học 5 - Sự sinh sản của ếch
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 9 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Tiếng Anh 5- Theme 7
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 8 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Tiếng Anh 5 - Theme 6
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 11 lượt tải | 2 file đính kèm