Thứ sáu, 20/05/2022 - 23:48|
 • Vật lý 7 - Sự nở vì nhiệt các chất
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 12 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Toán 8 - Hình thoi
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 12 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Tiếng Anh 9 - Unit 9 Natural disaters
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 13 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TNXH 1 - Gia đình
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 39 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TNXH 1 - Cây rau
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 18 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tin học 4 - Chèn biểu tượng và hình ảnh
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 32 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tiếng Anh 5 - Theme 8 Work
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 15 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Khoa học 5 - Dung dịch
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 16 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chính tả 3 - Ông tổ nghề thêu
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 14 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Toán 7 - Định lý Pitago
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 15 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Ngữ văn 8 - Văn bản nhật dụng
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Ngữ văn 8 - Nói quá nói giảm nói tránh
  | Phòng GD&ĐT Huyện Châu Thành A | 22 lượt tải | 2 file đính kèm