DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC, TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH THỦY

  1. Danh sách các nhóm trẻ Độc lập: https://edu.viettel.vn/pgdbinhthuycto/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/nhom-tre-doc-lap
  2. Danh sách các trường mầm non: https://edu.viettel.vn/pgdbinhthuycto/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/truong-mam-non
  3. Danh sách các trường tiểu học: https://edu.viettel.vn/pgdbinhthuycto/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-truong-tieu-hoc
  4. Danh sách các trường THCS: https://edu.viettel.vn/pgdbinhthuycto/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/cac-truong-thcs