Sứ mạng và mục tiêu phát triển

Sứ mạng của Trung tâm GDTX Vũ Tuấn Chiêu là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học  và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Thông báo
Các cổng thông tin

Bản quyền thuộc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Nam Trực - Tỉnh Nam Định

Cơ sở 1: Xã Nam Hoa - Nam Trực - Nam Định

Email: gdtx.namtruc@namdinh.edu.vn

                                                Cơ sở 2: Thị trấn Nam Giang - Nam Trực - Nam Định

                                                 Email: gdtx.namtruc@namdinh.edu.vn