Thầy Vũ Đức Thọ 
Từ năm 2014 đến 2017 
 
 Thầy Ngô Vỹ Nông
Từ  2017 đến nay 

 

 
 
 Thầy Cao Xuân Hùng
Từ năm 2008 - 2014

 
 Thầy Nguyễn Viết Hùng
Từ năm 1997 - 2008
 
Thầy Vũ Đức Thứ
Từ năm 1988 - 1997
 
Thầy Nguyễn Văn Xuyên
Từ năm 1985 - 1988 

Thầy Phạm Tiến
Từ năm 1981 - 1985
 
Thầy Lê Văn Hạp
Từ năm 1965 - 1981
  
 
 Thầy Nguyễn Văn Chiển
Từ năm 1962 - 1964

 
Thầy Trần Đức Dực
Từ năm 1964 - 1965
 
 
 
Thầy Đào Văn Định
Từ năm 1948 - 1962
 
 
 
Thầy Phó Đức Tố
Từ năm 1947 - 1948