Điều chỉnh kế hoạch tổ chức khai giảng và thời gian tựu trường năm học 2021-2022

 

Thc hin ý kiến ch đạo ti Hi ngh Ban ch đạo phòng, chng dch bnh Covid-19 ngày 26/8/2021 ca UBND tnh, S Giáo dục Đào tạo điều chnh kế hoch t chc khai ging thời gian tựu trường như sau:

1. Các trường ph thông; trung tâm GDNN-GDTX huyn, thành ph; trung tâm GDTX-Tin hc, Ngoi ng tnh t chc L khai giảng năm học mi ni b, cđại din hc sinh tham d tối đa 30 học sinh, chương trình ngắn gn, trang trng; bt đầu tựu trường, đồng thi hc chính khóa t ngày 06/9/2021. Đối với các trường mm non lùi thi gian tựu trường đến ngày 13/9/2021. Các sở giáo dục chưa tổ chc hoạt động tp th, hoạt động tập trung đông người, không t chc dy thêm, hc thêm; đối vi hc sinh tiu hc ch hc mt bui/ngày.

2. Đối vi huyện Kim Sơn: Các sở giáo dc lùi thi gian tựu trường đến ngày 13/9/2021.

3. Thc hin nghiêm các bin pháp phòng, chng dch bnh Covid-19, soát các hc sinh tiếp xúc vi những người t vùng dch v hoc tiếp xúc vi nhng người nghi nhim Covid-19 theo quy định ca Ban ch đạo phòng, chng dịch địa phương ngành y tế.

Sở Giáo dục Đào tạo yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nội dung trên; thông báo nội dung trên cho cha mẹ học sinh biết để thực hiện đảm bảo hiệu quả. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu c  kh  khăn, vướng mắc báo cáo về Sở Giáo dục Đào tạo (công tác chuyên môn qua phòng: GDMN, GDTH, GDTrH, GDTX; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 qua phòng CTTT) để được hướng dẫn.

 

VĂN PHÒNG SỞ

 

Chi tiết văn bản tải về: Tại đây./.

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều