Monday, 04/12/2023 - 04:30|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Trường Yên

Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

Tài liệu đính kèm: Tải về
Danh sách file:

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 
  
 

Số:  26 /2012/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày  10  tháng  7  năm 2012

   

 

THÔNG TƯ

Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên

giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên

 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 8 năm 2012. Những quy định trước đây trái với Thông tư này bị bãi bỏ. Văn bản này thay thế Quyết định số 03/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, các tổ chức và cá nhân có liên quan tới công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Trung ương Đảng (để báo cáo);

- Văn phòng Quốc hội (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);

- Ủy ban VHGD TNTNNĐ của QH (để báo cáo);

- Hội đồng Quốc gia Giáo dục (để báo cáo);

- Ban Tuyên giáo Trung ương (để báo cáo);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Công báo;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Như Điều 3;

- Website Chính phủ; Website Bộ GD&ĐT;

- Lưu VT, Vụ Pháp chế, Cục NGCBQLGD.

- Văn phòng TW; (Đ báo cáo)
- Văn phòng Qu
c hi; (Đ báo cáo)
- Văn phòng Chính ph
; (Đ báo cáo)
- U
ban VHGD TNTNNĐ ca QH; (Đ báo cáo)
- H
i đng Quc gia Giáo dc; (Đ báo cáo)
- Ban Tuyên giáo Trung
ương; (Đ báo cáo)
- B
trưởng;
- Các B
, cơ quan ngang B, cơ quan thuc CP;
- HĐND, UBND t
nh, TP trc thuc TW;
- Ki
m toán Nhà nước;
- Vi
n Kim sát nhân dân ti cao;
- Tòa án nhân dân t
i cao;
- UBTW M
t trn T quc Vit Nam;
- C
c KTVBQPPL (B Tư pháp);
- Nh
ư Điu 3;
- Công báo;
- Website Chính ph
;
- Website B
GD&ĐT;
- Lưu VT, PC, Cc NG&CBQLCSGD. KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Vinh Hiển

 

Lượt xem: 73.660
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 18
Tháng 12 : 189
Năm 2023 : 15.923