Monday, 28/11/2022 - 22:37|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Trường Yên

Báo cáo tự đánh giá

Tài liệu đính kèm: Tải về

MỤC LỤC

NỘI DUNG

Trang

Mục lục

1

Tổng hợp kết quả tự đánh giá

4

PHẦN I. CƠ SỞ DỮ LIỆU

6

PHẦN II. TỰ ĐÁNH GIÁ

12

A. ĐẶT VẤN ĐỀ

12

B. TỰ ĐÁNH GIÁ

18

I. TỰ ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ MỨC 1, 2 VÀ 3

18

Tiêu chuẩn 1. Tổ chức và quản lý nhà trường

18

Mở đầu

18

Tiêu chí 1.1. Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.

18

Tiêu chí 1.2. Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư thục) và các hội đồng khác

22

Tiêu chí 1.3. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường

26

Tiêu chí 1.4. Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn phòng

32

Tiêu chí 1.5. Khối lớp và tổ chức lớp học

37

Tiêu chí 1.6. Quản lý hành chính, tài chính và tài sản

39

Tiêu chí 1.7. Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên

42

Tiêu chí 1.8. Quản lý các hoạt động giáo dục

45

Tiêu chí 1.9. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

48

Tiêu chí 1.10. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học

50

Kết luận về Tiêu chuẩn 1

53

Tiêu chuẩn 2. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

54

Mở đầu

54

Tiêu chí 2.1. Đối với hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng

55

Tiêu chí 2.2. Đối với giáo viên

58

Tiêu chí 2.3. Đối với nhân viên

62

Tiêu chí 2.4. Đối với học sinh

64

Kết luận về Tiêu chuẩn 2

68

Tiêu chuẩn 3. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học

68

Mở đầu

68

Tiêu chí 3.1. Khuôn viên, sân chơi, sân tập

69

Tiêu chí 3.2. Phòng học

71

Tiêu chí 3.3. Khối phòng phục vụ học tập và khối phòng hành chính - quản trị

74

Tiêu chí 3.4. Khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước

77

Tiêu chí 3.5. Thiết bị

79

Tiêu chí 3.6. Thư viện

81

Kết luận về Tiêu chuẩn 3

84

Tiêu chuẩn 4. Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

85

Mở đầu

85

Tiêu chí 4.1. Ban đại diện cha mẹ học sinh

85

Tiêu chí 4.2. Công tác tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường

88

Kết luận về Tiêu chuẩn 4

92

Tiêu chuẩn 5. Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

92

Mở đầu

92

Tiêu chí 5.1. Kế hoạch giáo dục của nhà trường

93

Tiêu chí 5.2. Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học

96

Tiêu chí 5.3. Thực hiện các hoạt động giáo dục khác

99

Tiêu chí 5.4. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học

102

Tiêu chí 5.5. Kết quả giáo dục

104

Kết luận về Tiêu chuẩn 5

107

PHẦN II. TỰ ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ MỨC 4

108

Tiêu chí 1: Kế hoạch giáo dục của nhà trường có những nội dung được tham khảo chương trình giáo dục tiên tiến của các nước trong khu vực và thế giới theo quy định, phù hợp, hiệu quả và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

108

Tiêu chí 2: Đảm bảo 100% cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có năng khiếu hoàn thành mục tiêu giáo dục dành cho từng cá nhân với sự tham gia của nhà trường, các tổ chức, cá nhân liên quan

108

Tiêu chí 3: Thư viện có hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, có kết nối internet đáp ứng yêu cầu các hoạt động của nhà trường; có nguồn tài liệu truyền thông và tài liệu số phong phú, đáp ứng yêu cầu hoạt động của nhà trường.

109

Tiêu chí 4: Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, nhà trường hoàn thành tất cả các mục tiêu theo phương hướng, chiến lược phát triển nhà trường

110

Tiêu chí 5: Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá, nhà trường có ít nhất 02 năm có kết quả giáo dục, các hoạt động khác của nhà trường vượt trội so với các trường có điều kiện kinh tế-xã hội tương đồng, được các cấp có thẩm quyền và cộng đồng ghi nhận

110

Kết luận

111

PHẦN III. KẾT LUẬN CHUNG

112

PHẦN IV. PHỤ LỤC

114

 

 TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Kết quả đánh giá

1.1. Đánh giá tiêu chí Mức 1, 2 và 3

Tiêu chuẩn,

tiêu chí

Kết quả

Không đạt

Đạt

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tiêu chuẩn 1

 

 

 

 

Tiêu chí 1.1

 

x

x

x

Tiêu chí 1.2

 

x

x

 

Tiêu chí 1.3

 

x

x

x

Tiêu chí 1.4

 

x

x

x

Tiêu chí 1.5

 

x

x

 

Tiêu chí 1.6

 

x

x

x

Tiêu chí 1.7

 

x

x

 

Tiêu chí 1.8

 

x

x

 

Tiêu chí 1.9

 

x

x

 

Tiêu chí 1.10

 

x

x

 

Tiêu chuẩn 2

 

 

 

 

Tiêu chí 2.1

 

x

x

x

Tiêu chí 2.2

 

x

x

x

Tiêu chí 2.3

 

x

x

x

Tiêu chí 2.4

 

x

x

x

Tiêu chuẩn 3

 

 

 

 

Tiêu chí 3.1

 

x

x

x

Tiêu chí 3.2

 

x

x

x

Tiêu chí 3.3

 

x

x

x

Tiêu chí 3.4

 

x

x

       

Tiêu chí 3.5

 

x